Contact Information

 

Jianguo Wang, Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, P.O. Box 8009, Beijing 100088, China

Email: wang_jianguo@iapcm.ac.cn

Tel: +86-10-61935112, FAX: +86-10-61935112

 

Secretarial Staff: Yong Wu, Chunlei Liu, Ling Liu

Yong Wu: Tel: 15801354790

Ling Liu: Tel: 13693098700

 

Email:isiac23@iapcm.ac.cn

Tel: +86-10-61935117, +86-10-61935112

 

Post Address:

Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, P.O. Box 8009,

NO. 6 Huayuan Road, Haidian District, Beijing, China.
 

 

 

 

 

版权所有

mailto:wang_jianguo@iapcm.ac.cn