Committee

Local Chairs

Xinwen Ma (IMP)

Jianguo Wang (IAPCM)

Local Organizing Committee

Xiangjun Chen (USTC)

Dajun Ding (Jilin Uni.)

Chenzhong Dong (NWWU)

Xinwen Ma (IMP)

Yueying Qi (Jiaxing Uni.)

Yizhi Qu (UCAS)

Weiguo Sun (Sichuan Uni.)

Feng Wang (BIT) J

ianguo Wang (IAPCM)

Yong Wu (IAPCM)

Ping Xue (Tsinghua Uni.)

Jun Yan (IAPCM)

Jianmin Yuan (NUDT)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Advisory Committee

 Siegbert Hagmann (Germany)

Tom Kirchner (Canada)

Eduardo Montenegro (Brazil)

Bela Sulik (Hungary)

LokeshTribedi (India)

Colm T. Whelan (USA)

James Walter (UK)

Yasunori Yamazaki (Japan)

Theo Zouros (Greece)

Armine Cassimi (France) 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarial staff
  Contacts Conference Office: isiac23@iapcm.ac.cn
  Yong Wu
  Ling Liu
  Chunlei Liu

 

版权所有

mailto:wang_jianguo@iapcm.ac.cn